Podmínky použití

Tieto Podmienky používania („Podmienky“, „Podmienky používania“) upravujú vaše používanie našej webovej stránky umiestnenej na adrese https://majdo.fun (spolu alebo jednotlivo „Služba“) prevádzkovanej spoločnosťou Majdo FUN.

Naše zásady ochrany osobných údajov tiež upravujú vaše používanie našej služby a vysvetľujú, ako zhromažďujeme, chránime a zverejňujeme informácie, ktoré sú výsledkom vášho používania našich webových stránok.

Vaša zmluva s nami zahŕňa tieto Podmienky a naše Zásady ochrany osobných údajov (ďalej len „Zmluvy“). Potvrdzujete, že ste si prečítali zmluvy, porozumeli im a súhlasíte s tým, že ste nimi viazaní.

Ak nesúhlasíte (alebo nemôžete dodržiavať) Dohody, potom Službu nemôžete využívať, ale dajte nám o tom vedieť e-mailom na info@majdo.fun, aby sme sa pokúsili nájsť riešenie. Tieto Podmienky sa vzťahujú na všetkých návštevníkov, používateľov a ostatných, ktorí chcú pristupovať alebo používať Službu.

2. Komunikácia

Používaním našej Služby súhlasíte s odberom noviniek, marketingových alebo propagačných materiálov a iných informácií, ktoré vám môžeme posielať. Môžete sa však odhlásiť z prijímania akejkoľvek alebo všetkej tejto komunikácie od nás kliknutím na odkaz na odhlásenie alebo zaslaním e-mailu na adresu info@majdo.fun.

3. Nákupy

Ak si želáte zakúpiť akýkoľvek produkt alebo službu sprístupnenú prostredníctvom Služby („Nákup“), môžete byť požiadaní, aby ste poskytli určité informácie týkajúce sa vášho Nákupu, vrátane, ale nie výlučne, čísla vašej kreditnej alebo debetnej karty, dátumu vypršania platnosti vašej karty. , vašu fakturačnú adresu a vaše dodacie údaje.

Vyhlasujete a zaručujete, že: (i) máte zákonné právo používať akúkoľvek kartu (karty) alebo iný spôsob platby (spôsoby) v súvislosti s akýmkoľvek Nákupom; a že (ii) informácie, ktoré nám poskytnete, sú pravdivé, správne a úplné.

Na účely uľahčenia platby a dokončenia Nákupov môžeme využiť služby tretích strán. Odoslaním vašich údajov nám udeľujete právo poskytnúť informácie týmto tretím stranám v súlade s našimi Zásadami ochrany osobných údajov.

Vyhradzujeme si právo kedykoľvek odmietnuť alebo zrušiť vašu objednávku z dôvodov, medzi ktoré okrem iného patria: dostupnosť produktu alebo služby, chyby v popise alebo cene produktu alebo služby, chyba vo vašej objednávke alebo iné dôvody.

Vyhradzujeme si právo odmietnuť alebo zrušiť vašu objednávku v prípade podozrenia z podvodu alebo neoprávnenej či nezákonnej transakcie.

4. Súťaže, stávky a propagačné akcie

Akékoľvek súťaže, stávky alebo iné propagačné akcie (súhrnne „Propagačné akcie“) sprístupnené prostredníctvom Služby sa môžu riadiť pravidlami, ktoré sú oddelené od týchto Podmienok poskytovania služby. Ak sa zúčastňujete akýchkoľvek propagačných akcií, prečítajte si príslušné pravidlá, ako aj naše zásady ochrany osobných údajov. Ak sú pravidlá propagácie v rozpore s týmito zmluvnými podmienkami, uplatnia sa pravidlá propagácie.

5. Predplatné

Niektoré časti Služby sa účtujú na základe predplatného („Predplatné (predplatné)“). Fakturácia vám bude účtovaná vopred na opakujúcej sa a periodickej báze („Fakturačný cyklus“). Fakturačné cykly budú nastavené v závislosti od typu plánu predplatného, ​​ktorý si vyberiete pri kúpe predplatného.

Na konci každého fakturačného cyklu sa vaše predplatné automaticky obnoví za presne rovnakých podmienok, pokiaľ ho nezrušíte alebo nezruší Majdo FUN. Obnovenie predplatného môžete zrušiť buď prostredníctvom vašej online stránky správy účtu, alebo kontaktovaním tímu zákazníckej podpory info@majdo.fun.

Na spracovanie platby za vaše predplatné je potrebný platný spôsob platby. Majdo FUN musíte poskytnúť presné a úplné informácie o fakturácii, ktoré môžu okrem iného zahŕňať celé meno, adresu, štát, PSČ, telefónne číslo a informácie o platnom spôsobe platby. Odoslaním takýchto informácií o platbe automaticky oprávňujete Majdo FUN účtovať všetky poplatky za predplatné, ktoré vzniknú prostredníctvom vášho účtu, na akékoľvek takéto platobné nástroje.

Ak z akéhokoľvek dôvodu nedôjde k automatickému účtovaniu, Majdo FUN si vyhradzuje právo s okamžitou platnosťou ukončiť váš prístup k Službe.

6. Bezplatná skúšobná verzia

Majdo FUN môže podľa vlastného uváženia ponúknuť predplatné s bezplatnou skúšobnou verziou na obmedzené časové obdobie („bezplatná skúšobná verzia“).

Možno budete musieť zadať svoje fakturačné údaje, aby ste sa mohli zaregistrovať na bezplatnú skúšobnú verziu.

Ak pri registrácii do bezplatnej skúšobnej verzie zadáte svoje fakturačné údaje, spoločnosť Majdo FUN vám nebude účtovať poplatok, kým neskončí platnosť bezplatnej skúšobnej verzie. Ak ste predplatné nezrušili, v posledný deň bezplatného skúšobného obdobia vám budú automaticky účtované príslušné poplatky za predplatné pre vybratý typ predplatného.

Kedykoľvek a bez upozornenia si Majdo FUN vyhradzuje právo (i) upraviť zmluvné podmienky ponuky bezplatnej skúšobnej verzie alebo (ii) zrušiť takúto ponuku bezplatnej skúšobnej verzie.

7. Zmeny poplatkov

Majdo FUN môže podľa vlastného uváženia a kedykoľvek upraviť poplatky za predplatné. Akákoľvek zmena poplatku za predplatné nadobudne účinnosť na konci aktuálneho fakturačného cyklu.

Spoločnosť Majdo FUN vás v primeranom predstihu upozorní na akúkoľvek zmenu poplatkov za predplatné, aby vám dala možnosť ukončiť predplatné skôr, ako takáto zmena nadobudne účinnosť.

Vaše ďalšie používanie Služby po tom, čo zmena poplatku za predplatné nadobudne účinnosť, predstavuje váš súhlas so zaplatením upravenej sumy poplatku za predplatné.

8. Vrátenie peňazí

Peniaze za zmluvy vraciame do 14 dní od pôvodného nákupu zmluvy.

9. Obsah

Naša služba vám umožňuje uverejňovať, prepájať, ukladať, zdieľať a inak sprístupňovať určité informácie, text, grafiku, videá alebo iný materiál („Obsah“). Zodpovedáte za obsah, ktorý uverejníte v službe alebo prostredníctvom služby, vrátane jeho zákonnosti, spoľahlivosti a vhodnosti.

Uverejnením Obsahu v Službe alebo prostredníctvom Služby vyhlasujete a zaručujete, že: (i) Obsah je váš (vy ste jeho vlastníkom) a/alebo máte právo ho používať a právo udeliť nám práva a licenciu, ako je uvedené v týchto podmienkach. a (ii) že uverejnenie vášho Obsahu v Službe alebo prostredníctvom nej neporušuje práva na súkromie, práva na publicitu, autorské práva, zmluvné práva alebo akékoľvek iné práva akejkoľvek osoby alebo subjektu. Vyhradzujeme si právo zrušiť účet každého, kto porušuje autorské práva.

Ponechávate si všetky svoje práva na akýkoľvek Obsah, ktorý odošlete, uverejníte alebo zobrazíte v Službe alebo prostredníctvom Služby, a nesiete zodpovednosť za ochranu týchto práv. Nenesieme žiadnu zodpovednosť a nepreberáme žiadnu zodpovednosť za obsah, ktorý vy alebo ktorákoľvek tretia strana uverejní v Službe alebo prostredníctvom nej. Uverejnením Obsahu pomocou Služby nám však udeľujete právo a licenciu na používanie, úpravu, verejné predvádzanie, verejné zobrazovanie, reprodukciu a distribúciu takéhoto Obsahu v Službe a prostredníctvom Služby. Súhlasíte s tým, že táto licencia pre nás zahŕňa právo sprístupniť váš obsah iným používateľom služby, ktorí môžu tiež používať váš obsah v súlade s týmito podmienkami.

Majdo FUN má právo, ale nie povinnosť monitorovať a upravovať všetok obsah poskytovaný používateľmi.

Okrem toho je obsah nájdený v tejto službe alebo prostredníctvom tejto služby majetkom spoločnosti Majdo FUN alebo sa používa s povolením. Nesmiete distribuovať, upravovať, prenášať, opätovne používať, sťahovať, preposielať, kopírovať alebo používať uvedený obsah, či už ako celok alebo jeho časť, na komerčné účely alebo na osobný zisk bez nášho výslovného písomného súhlasu.

10. Zakázané použitie

Službu môžete používať iba na zákonné účely a v súlade s Podmienkami. Súhlasíte s tým, že nebudete používať službu:

0,1. Akýmkoľvek spôsobom, ktorý porušuje akékoľvek platné národné alebo medzinárodné právo alebo nariadenie.

0,2. Za účelom vykorisťovania, poškodzovania alebo pokusu o vykorisťovanie či ubližovanie maloletým akýmkoľvek spôsobom ich vystavením nevhodnému obsahu alebo iným spôsobom.

0,3. Prenášať alebo obstarávať odoslanie akéhokoľvek reklamného alebo propagačného materiálu, vrátane akejkoľvek „nevyžiadanej pošty“, „reťazového listu“, „spamu“ alebo akejkoľvek inej podobnej žiadosti.

0,4. Odcudzenie identity alebo pokus vydávať sa za spoločnosť, zamestnanca spoločnosti, iného používateľa alebo akúkoľvek inú osobu alebo subjekt.

0,5. Akýmkoľvek spôsobom, ktorý porušuje práva iných alebo je akýmkoľvek spôsobom nezákonný, výhražný, podvodný alebo škodlivý, alebo v súvislosti s akýmkoľvek nezákonným, nezákonným, podvodným alebo škodlivým účelom alebo aktivitou.

0,6. Zapojiť sa do akéhokoľvek iného správania, ktoré obmedzuje alebo bráni komukoľvek vo využívaní alebo užívaní Služby, alebo ktoré, ako určíme, môže poškodiť alebo uraziť Spoločnosť alebo používateľov Služby alebo ich vystaviť zodpovednosti.

Okrem toho súhlasíte, že nebudete:

0,1. Používať Službu akýmkoľvek spôsobom, ktorý by mohol deaktivovať, preťažiť, poškodiť alebo zhoršiť Službu alebo by mohol zasahovať do používania Služby akoukoľvek inou stranou, vrátane ich schopnosti zapojiť sa do aktivít v reálnom čase prostredníctvom Služby.

0,2. Na prístup k službe na akýkoľvek účel vrátane monitorovania alebo kopírovania akéhokoľvek materiálu v Službe použite akéhokoľvek robota, pavúka alebo iné automatické zariadenie, proces alebo prostriedky.

0,3. Bez nášho predchádzajúceho písomného súhlasu použite akýkoľvek manuálny proces na sledovanie alebo kopírovanie akéhokoľvek materiálu v službe alebo na akýkoľvek iný neoprávnený účel.

0,4. Používajte akékoľvek zariadenie, softvér alebo rutinu, ktorá narúša správne fungovanie Služby.

0,5. Uveďte akékoľvek vírusy, trójske kone, červy, logické bomby alebo iný materiál, ktorý je škodlivý alebo technologicky škodlivý.

0,6. Pokúsiť sa získať neoprávnený prístup, zasahovať, poškodiť alebo narušiť akúkoľvek časť Služby, server, na ktorom je Služba uložená, alebo akýkoľvek server, počítač alebo databázu pripojenú k Službe.

0,7. Útok na službu prostredníctvom útoku odmietnutia služby alebo distribuovaného útoku odmietnutia služby.

0,8. Podniknite akékoľvek kroky, ktoré môžu poškodiť alebo sfalšovať hodnotenie spoločnosti.

0,9. V opačnom prípade sa pokúste zasahovať do riadneho fungovania Služby.

11. Analytika

Na monitorovanie a analýzu používania našej služby môžeme použiť poskytovateľov služieb tretích strán.

12. Zákaz používania maloletými

Služba je určená len na prístup a používanie osobami vo veku najmenej osemnásť (18) rokov. Prístupom k Službe alebo jej používaním zaručujete a vyhlasujete, že máte aspoň osemnásť (18) rokov a máte plné oprávnenie, právo a spôsobilosť uzavrieť túto zmluvu a dodržiavať všetky zmluvné podmienky. Ak nemáte aspoň osemnásť (18) rokov, máte zakázaný prístup aj používanie Služby.

13. Účty

Keď si u nás vytvoríte účet, zaručujete, že máte viac ako 18 rokov a že informácie, ktoré nám poskytnete, sú vždy presné, úplné a aktuálne. Nepresné, neúplné alebo neaktuálne informácie môžu viesť k okamžitému zrušeniu vášho účtu v službe.

Zodpovedáte za zachovanie dôvernosti svojho účtu a hesla, vrátane, ale nie výlučne, obmedzenia prístupu k vášmu počítaču a/alebo účtu. Súhlasíte s tým, že prijmete zodpovednosť za všetky aktivity alebo akcie, ktoré sa vyskytnú pod vaším účtom a/alebo heslom, či už ide o vaše heslo pre našu službu alebo službu tretej strany. Musíte nás okamžite informovať o akomkoľvek porušení bezpečnosti alebo neoprávnenom použití vášho účtu.

Bez príslušného oprávnenia nesmiete použiť ako používateľské meno meno inej osoby alebo subjektu alebo meno alebo ochrannú známku, ktoré nie sú zákonne dostupné na použitie, na ktoré sa vzťahujú akékoľvek práva inej osoby alebo subjektu. Nesmiete použiť ako používateľské meno žiadne meno, ktoré je urážlivé, vulgárne alebo obscénne.

Vyhradzujeme si právo odmietnuť službu, ukončiť účty, odstrániť alebo upraviť obsah alebo zrušiť objednávky podľa vlastného uváženia.

14. Duševné vlastníctvo

Služba a jej pôvodný obsah (okrem Obsahu poskytnutého používateľmi), funkcie a funkčnosť sú a zostanú výhradným vlastníctvom spoločnosti Majdo FUN a jej poskytovateľov licencií. Služba je chránená autorskými právami, ochrannými známkami a inými zákonmi cudzích krajín. Naše ochranné známky sa nesmú používať v spojení so žiadnym produktom alebo službou bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Majdo FUN.

15. Zásady autorských práv

Rešpektujeme práva duševného vlastníctva iných. Našou zásadou je reagovať na akékoľvek tvrdenie, že obsah uverejnený v službe porušuje autorské práva alebo iné práva duševného vlastníctva („porušenie“) akejkoľvek osoby alebo subjektu.

Ak ste vlastníkom autorských práv alebo autorizovaným v mene jedného z nich a domnievate sa, že dielo chránené autorskými právami bolo skopírované spôsobom, ktorý predstavuje porušenie autorských práv, odošlite svoj nárok e-mailom na adresu info@majdo.fun s predmetom: „Porušenie autorských práv“ a zahrňte do svojho nároku podrobný popis údajného porušenia, ako je podrobne uvedené nižšie, v časti „Oznámenie DMCA a postup pri nárokoch na porušenie autorských práv“

Môžete niesť zodpovednosť za škody (vrátane nákladov a poplatkov za právne zastupovanie) za nepravdivé vyhlásenie alebo tvrdenia o porušení akéhokoľvek obsahu, ktorý sa nachádza v službe a/alebo prostredníctvom služby o vašich autorských právach.

16. Oznámenie DMCA a postup pri nárokoch na porušenie autorských práv

Môžete odoslať oznámenie v súlade so zákonom DMCA (Digital Millennium Copyright Act) tak, že nášmu zástupcovi pre autorské práva poskytnete písomne ​​nasledujúce informácie (ďalšie podrobnosti nájdete v 17 U.S.C 512(c)(3):

0,1. elektronický alebo fyzický podpis osoby oprávnenej konať v mene vlastníka autorského podielu;

0,2. popis diela chráneného autorskými právami, o ktorom tvrdíte, že bolo porušené, vrátane adresy URL (t. j. adresy webovej stránky) miesta, kde sa dielo chránené autorskými právami nachádza, alebo kópie diela chráneného autorskými právami;

0,3. identifikácia adresy URL alebo iného konkrétneho miesta v službe, kde sa nachádza materiál, ktorý podľa vás porušuje autorské práva;

0,4. vašu adresu, telefónne číslo a e-mailovú adresu;

0,5. vaše vyhlásenie, že v dobrej viere veríte, že sporné použitie nie je povolené vlastníkom autorských práv, jeho zástupcom alebo zákonom;

0,6. vaše vyhlásenie pod hrozbou trestu za krivú prísahu, že informácie uvedené vyššie vo vašom oznámení sú presné a že ste vlastníkom autorských práv alebo máte oprávnenie konať v mene vlastníka autorských práv.

Nášho Agenta pre autorské práva môžete kontaktovať e-mailom na adrese info@majdo.fun.

17. Hlásenie chýb a spätná väzba

Môžete nám poskytnúť buď priamo na adrese info@majdo.fun alebo prostredníctvom stránok a nástrojov tretích strán informácie a spätnú väzbu týkajúcu sa chýb, návrhov na zlepšenie, nápadov, problémov, sťažností a iných záležitostí súvisiacich s našou Službou („Spätná väzba“). Beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že: (i) nebudete si ponechávať, získavať ani uplatňovať žiadne právo duševného vlastníctva alebo iné právo, nárok alebo podiel na Spätnej väzbe; (ii) Spoločnosť môže mať vývojové nápady podobné spätnej väzbe; (iii) Spätná väzba neobsahuje dôverné informácie alebo vlastnícke informácie od vás alebo akejkoľvek tretej strany; a (iv) Spoločnosť nemá žiadnu povinnosť zachovávať dôvernosť v súvislosti so spätnou väzbou. V prípade, že prevod vlastníctva k Spätnej väzbe nie je možný z dôvodu platných záväzných zákonov, udeľujete Spoločnosti a jej pridruženým spoločnostiam výhradné, prevoditeľné, neodvolateľné, bezplatné, sublicencovateľné, neobmedzené a trvalé právo na používanie ( vrátane kopírovania, úpravy, vytvárania odvodených diel, publikovania, distribúcie a komercializácie) Spätná väzba akýmkoľvek spôsobom a na akýkoľvek účel.

18. Odkazy na iné webové stránky

Naša služba môže obsahovať odkazy na webové stránky alebo služby tretích strán, ktoré nevlastní ani neriadi Majdo FUN.

Majdo FUN nemá žiadnu kontrolu a nepreberá žiadnu zodpovednosť za obsah, zásady ochrany osobných údajov alebo postupy akýchkoľvek webových stránok alebo služieb tretích strán. Neručíme za ponuky žiadneho z týchto subjektov/jednotlivcov alebo ich webových stránok.

Napríklad načrtnuté Podmienky používania boli vytvorené pomocou PolicyMaker.io, bezplatnej webovej aplikácie na generovanie vysokokvalitných právnych dokumentov. Generátor zmluvných podmienok PolicyMaker je ľahko použiteľný bezplatný nástroj na vytvorenie vynikajúcej štandardnej šablóny zmluvných podmienok pre webovú stránku, blog, e-shop alebo aplikáciu.

BERIETE NA VEDOMIE A SÚHLASÍTE S TÍM, ŽE SPOLOČNOSŤ NEBUDE ZODPOVEDNÁ ANI ZODPOVEDNÁ, PRIAMO ANI NEPRIAME, ZA AKÚKOĽVEK ŠKODU ALEBO STRATU, KTORÁ BY BYLA SPÔSOBENÁ ALEBO ÚDAJNE SPÔSOBENÁ SLUŽBOU ALEBO V SÚVISLOSTI S AKÝMKOĽVEK SLUŽBOU GOO TAKÉTO WEBOVÉ STRÁNKY ALEBO SLUŽBY TRETÍCH STRÁN.

DÔRAZNE VÁM ODPORÚČAME PREČÍTAŤ SI PODMIENKY SLUŽBY A ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV AKÝCHKOĽVEK WEBOVÝCH STRÁNOK ALEBO SLUŽIEB TRETÍCH STRÁN, KTORÉ NAVŠTÍVITE.

19. Vylúčenie záruky

TIETO SLUŽBY POSKYTUJE SPOLOČNOSŤ NA ZÁKLADE „TAK, AKO SÚ“ A „AKO JE DOSTUPNÉ“. SPOLOČNOSŤ NEPOSKYTUJE ŽIADNE PREHLÁSENIA ANI ZÁRUKY AKÉHOKOĽVEK DRUHU, VÝSLOVNÉ ANI IMPLICITNÉ, TÝKAJÚCE SA FUNGOVANIA JEJ SLUŽIEB ALEBO INFORMÁCIÍ, OBSAHU ALEBO MATERIÁLOV V NICH OBSAŽENÝCH. VÝSLOVNE SÚHLASÍTE, ŽE POUŽÍVANIE TÝCHTO SLUŽIEB, ICH OBSAH A AKÉKOĽVEK SLUŽBY ALEBO POLOŽKY ZÍSKANÉ OD NÁS JE NA VAŠE VLASTNÉ RIZIKO.

ANI SPOLOČNOSŤ ANI ŽIADNA OSOBA SPOJENÁ SO SPOLOČNOSŤOU NEPOSKYTUJE ŽIADNU ZÁRUKU ANI VYHLÁSENIE TÝKAJÚCE SA ÚPLNOSTI, ZABEZPEČENIA, SPOĽAHLIVOSTI, KVALITY, PRESNOSTI ALEBO DOSTUPNOSTI SLUŽIEB. BEZ OBMEDZENIA VYŠŠIE uvedeného, ​​ANI SPOLOČNOSŤ ANI NIKTO SPOJENÝ S SPOLOČNOSŤOU NEPREHLASUJE ANI NEZARUČUJE, ŽE SLUŽBY, ICH OBSAH ALEBO AKÉKOĽVEK SLUŽBY ALEBO POLOŽKY ZÍSKANÉ PROSTREDNÍCTVOM SLUŽIEB BUDÚ PRESNÉ, VEĽMI SPOĽAHLIVÉ, SPOĽAHLIVÉ, SPOĽAHLIVÉ. ŽE SLUŽBY ALEBO SERVER, KTORÝ HO SPRÍSTUPŇUJE, NEOBSAHUJÚ VÍRUSY ALEBO INÉ ŠKODLIVÉ KOMPONENTY ALEBO ŽE SLUŽBY ALEBO AKÉKOĽVEK SLUŽBY ALEBO POLOŽKY ZÍSKANÉ PROSTREDNÍCTVOM SLUŽIEB BUDE INAK SPĹŇAŤ VAŠE POTREBY ALEBO OČAKÁVANIA.

SPOLOČNOSŤ TÝMTO ODMIETA VŠETKY ZÁRUKY AKÉHOKOĽVEK DRUHU, ČI UŽ VÝSLOVNÉ ALEBO IMPLICITNÉ, ZÁKONNÉ ALEBO INÉ, VRÁTANE, NIE VÝHRADNE, AKÝCHKOĽVEK ZÁRUK PREDAJNOSTI, NEPORUŠENIA A VHODNOSTI NA KONKRÉTNY ÚČEL.

VYŠŠIE UVEDENÉ NEMÁ VPLYV NA ŽIADNE ZÁRUKY, KTORÉ NIE JE MOŽNÉ VYLÚČIŤ ANI OBMEDZIŤ PODĽA PLATNÝCH ZÁKONOV.

20. Obmedzenie zodpovednosti

OKREM ZÁKONA ZAKÁZANÝCH NÁS A NAŠICH ÚRADNÍKOV, RIADITEĽOV, ZAMESTNANCOV A ZÁSTUPCOV UDRŽÍTE BEZ ŠKODY ZA AKÉKOĽVEK NEPRIAME, TRESTNÉ, ZVLÁŠTNE, NÁHODNÉ ALEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY, VRÁTANE NÁSLEDNÝCH A NÁSLEDNÝCH ŠKOD SÚD A ARBITRÁŽ ALEBO V SÚDE ALEBO V ODVOLANÍ, AK AKÉKOĽVEK, BEZ OHĽADU, ALEBO NEBUDE ZAČATÝ SÚD ALEBO ARBITRÁŽ, ČI UŽ V ZMLUVNOM KONANÍ, Z nedbanlivosti, ALEBO INOM ODVOLANÍ, ALEBO VZNIKNUTÍM NA ZÁKLADE ROZHODNUTIA ALEBO SÚHLASU BEZ OBMEDZENIA AKÉKOĽVEK NÁROKY ZA OSOBNÚ UJMU ALEBO ŠKODU NA MAJETKU, VYPLÝVAJÚCE Z TEJTO DOHODY A AKÉHOKOĽVEK PORUŠENIA AKÝCHKOĽVEK FEDERÁLNYCH, ŠTÁTNYCH ALEBO MIESTNYCH ZÁKONOV, ŠTATÚT, PRAVIDIEL ALEBO PREDPISOV, AJ KEĎ SA SPOLOČNOSŤ DOMÁCNOSTI SPOL. . AK SA NA STRANE SPOLOČNOSTI ZISTÍ ZODPOVEDNOSŤ, BUDÚ OBMEDZENÉ NA SUMU ZAPLATENÚ ZA PRODUKTY A/ALEBO SLUŽBY, A ZA ŽIADNYCH OKOLNOSTÍ NEVZNIKNÚ NÁSLEDNÉ ANI TRESTNÉ ŠKODY. NIEKTORÉ ŠTÁTY NEPOVOĽUJÚ VYLÚČENIE ALEBO OBMEDZENIE TRESTU, NÁHODNÝCH ALEBO NÁSLEDNÝCH ŠKOD, TAKŽE PREDCHÁDZAJÚCE OBMEDZENIE ALEBO VYLÚČENIE SA NA VÁS NEMUSÍ VZŤAHOVAŤ.

21. Ukončenie

Môžeme ukončiť alebo pozastaviť váš účet a zablokovať prístup k Službe okamžite, bez predchádzajúceho upozornenia alebo zodpovednosti, podľa vlastného uváženia, z akéhokoľvek dôvodu a bez obmedzenia, vrátane, ale nie výlučne, porušenia Podmienok.

Ak chcete zrušiť svoj účet, môžete jednoducho prestať používať Službu.

Všetky ustanovenia Podmienok, ktoré by zo svojej podstaty mali prežiť aj po ukončení, zostanú v platnosti aj po ukončení, vrátane, bez obmedzenia, ustanovení o vlastníctve, odmietnutí záruky, odškodnenia a obmedzení zodpovednosti.

22. Rozhodné právo

Tieto Podmienky sa budú riadiť a vykladať v súlade so zákonmi Slovenskej republiky, ktoré rozhodné právo sa vzťahuje na zmluvu bez ohľadu na jej kolízne ustanovenia.

Naše zlyhanie pri presadzovaní akéhokoľvek práva alebo ustanovenia týchto Podmienok sa nebude považovať za vzdanie sa týchto práv. Ak bude niektoré ustanovenie týchto podmienok súdom považované za neplatné alebo nevymáhateľné, zostávajúce ustanovenia týchto podmienok zostanú v platnosti. Tieto Podmienky predstavujú celú dohodu medzi nami týkajúcu sa našej Služby a nahrádzajú a nahrádzajú všetky predchádzajúce dohody, ktoré sme medzi nami mohli mať v súvislosti so Službou.

23. Zmeny v službe

Vyhradzujeme si právo zrušiť alebo zmeniť našu službu a akúkoľvek službu alebo materiál, ktorý poskytujeme prostredníctvom služby, podľa vlastného uváženia bez upozornenia. Nebudeme niesť zodpovednosť, ak z akéhokoľvek dôvodu bude celá služba alebo ktorákoľvek časť služby nedostupná kedykoľvek alebo na akékoľvek obdobie. Z času na čas môžeme obmedziť prístup k niektorým častiam Služby alebo k celej Službe používateľom vrátane registrovaných používateľov.

24. Zmeny podmienok

Podmienky môžeme kedykoľvek zmeniť zverejnením zmenených podmienok na tejto stránke. Je vašou zodpovednosťou pravidelne kontrolovať tieto Podmienky.

Vaše ďalšie používanie platformy po zverejnení revidovaných podmienok znamená, že prijímate zmeny a súhlasíte s nimi. Očakáva sa, že túto stránku budete často kontrolovať, aby ste vedeli o akýchkoľvek zmenách, pretože sú pre vás záväzné.

Pokračovaním v prístupe k našej Službe alebo jej používaní po nadobudnutí účinnosti akýchkoľvek revízií súhlasíte s tým, že budete viazaní upravenými podmienkami. Ak nesúhlasíte s novými podmienkami, už nie ste oprávnený používať Službu.

25. Vzdanie sa práva a oddeliteľnosť

Žiadne zrieknutie sa akejkoľvek podmienky alebo podmienky zo strany spoločnosti uvedenej v podmienkach sa nebude považovať za ďalšie alebo pokračujúce vzdanie sa takejto podmienky alebo podmienky alebo za zrieknutie sa akejkoľvek inej podmienky alebo podmienky a akékoľvek zlyhanie Spoločnosti pri uplatňovaní práva alebo ustanovenia podľa podmienok nepredstavuje vzdanie sa takéhoto práva alebo ustanovenia.

Ak súd alebo iný tribunál príslušnej jurisdikcie vyhlási akékoľvek ustanovenie Podmienok z akéhokoľvek dôvodu za neplatné, nezákonné alebo nevymáhateľné, takéto ustanovenie bude odstránené alebo obmedzené na minimálny rozsah, aby zostávajúce ustanovenia Podmienok zostali naďalej v plnej platnosti. a účinok.

26. Poďakovanie

POUŽÍVANÍM SLUŽBY ALEBO INÝCH SLUŽIEB, KTORÉ POSKYTUJEME, POTVRZUJETE, ŽE STE SI PREČÍTALI TIETO PODMIENKY SLUŽBY A SÚHLASÍTE S TÝM, ŽE STE ICH VIAZANÍ.

27. Kontaktujte nás

Svoje spätné väzby, pripomienky, žiadosti o technickú podporu posielajte na email: info@majdo.fun.